Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta , işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder .

Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de  poliçede yazılı meblağ dahilinde ödemekle yükümlüdür.

İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir;

  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
  • Manevi tazminat talepler

Bu sigorta İşveren Mali Mesuliyet Türk Genel Şartları dahilinde geçerlidir.

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile  sigortalıyı sigortalı faaliyetini icra ederken vukua gelecek bir olay  neticesinde,

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin bozulması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebiyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, sigortalıya karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mes’uliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve işbu poliçede tesbit olunan meblağlara kadar temin eder.

Bu sigorta 3.Şahıs Sorumluluk Türk Genel Şartları dahilinde geçerlidir.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Sevgili Doktorlarımız, olur da istenmeyen bir durumla karşılaşırsanız, işte o zaman Aksigorta yanınızda!

Hekim sorumluluk sigortası 30.07.2010 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir ve tam adı “Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” olarak değiştirilmiştir. Bu ürün hekimlerimizi herhangi bir mesleki faaliyeti nedeniyle verdikleri müdahaleye karşı güvence altına almaktadır.

Üstelik bu ürün hekimlerimizi poliçe tarihinden önceki on yıllık dönemde veya sigortalının mesleki faaliyete son vermesi halinde, son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliyetinden dolayı sözleşmenin bitiş tarihinden iki yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek taleplere karşı belirlenen limitler dahilinde teminat altına alır. Ancak bahsedilen bu on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ