Nakliyat Sigortası

Nakliyat Emtea Sigortası

Sahibi bulunduğunuz malların, çeşitli nakil vasıtaları ile bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşınma sırasında da oluşabilecek çeşitli rizikolara karşı güvence altına alınması Nakliyat Emtea Sigortası ürünümüz ile sağlanmaktadır.

Bu ürünümüzde malınızın güvence altına alınması, aşağıda belirtilen teminatlarla sağlanmaktadır.

Tam Ziya Teminatı:

Malınızın poliçede belirlenen sebeplerle sevkıyatın gerçekleştirildiği vasıta ile beraber tüm değerini yitirmesi durumunda güvence sağlamaktadır.

Dar Teminat:

Mallarınızın çeşitli vasıtalarla gerçekleştirilen sevkıyatlar esnasında, malınızda oluşacak kısmi hasar (aracın çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması vb. neticesinde) sonucu kayıplarınızı güvence altına alan bir teminattır.

Geniş Teminat:

Geniş kapsamlı Nakliyat Emtea Sigortaları ise genel olarak, vasıta ayırımı yapmaksızın (Gemi, Kamyon, Tren, Uçak) BÜTÜN TEHLİKELERİ kapsamakta, ancak aşağıda önemlileri belirtilmiş olan durumlar istisna tutulmaktadır.

 • Kanuna aykırı durumlar(yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık gibi),
 • Malın kendi bünyesinden (gizli kusur) meydana gelen hasarlar,
 • Taşıma şartlarının uygun olmaması, ambalaj yetersizliğinden meydana gelen hasarlar,
 • Sigortalının kötü niyetinden dolayı oluşan hasarlar,
 • Gecikmeden doğan hasarlar,
 • Radyoaktif kirlenme hasarları,

İstendiği takdirde teminat altına alınabilecek diğer riskler;

Harp ve grev nedeni ile meydana gelen hasarlar, ek ücretle isteğe bağlı olarak teminata dahil edilebilmektedir.

Ayrıca; genel olarak Nakliyat emtea Sigortaları sefer esası ile yapılmaktadır. Muhtelif zamanlarda sigortalının, farklı ülkelerden ithal ve farklı ülkelere ihraç edeceği ya da yurt içinde sevk ettireceği ticari malların, belirli düzenli bir programının olması halinde, bir sözleşmeyle (ABONMAN) güvence altına alınması mümkündür. Bu sözleşmeyle (ABONMAN) düzenli sevkıyatlarınızdaki, belirlenmiş bedel limitleri ile belirlenmiş şartlarda teminat verilebilmektedir.

Nakliyat Kıymet Sigortası

Nakliyat Kıymet Sigortaları ile sahibi bulunduğunuz veya muhafaza ettiğiniz kıymetli evrak (tahvil, bono, çek, poliçe, vs.) ile altın, gümüş, para ve efektiflerin çeşitli vasıtalarla taşınması esnasında silahlı soygun ve gasp dahil oluşabilecek olan risklere karşı teminat verilmektedir.

Nakliyat Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Bu ürünümüzde yurt içinde, karayolu ile yük taşımacılığı yapan nakliyecilerin, taşıdıkları malların, taşıyıcının kusuru nedeniyle herhangi bir rizikoya maruz kalması neticesinde taşıyıcıya yüklenebilecek mali sorumluluğun sigortasıdır.

Nakliyat Yat Sigortası

Özel amaçlı ya da ticari amaçlı olarak kullandığınız teknenizin, ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen (tekne ile birlikte alınıp, satılabilen) donanımları güvence altına alan bir üründür.

Nakliyat Yat Sigorta poliçesinde yazılı seyir alanı, çekek yerleri ve yatma mahallerinde, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken kesintisiz olarak güvence sağlanmaktadır.

Teminat altına alınan en önemli riskler;

 • Batma, oturma, çatışma ve benzeri rizikolar,
 • Yangın, infilak, yıldırım, deprem,
 • Kötü niyetli hareketler,
 • Hırsızlık,
 • Sorumluluk limitleri dahilinde üçüncü şahıslara verilebilecek zararlar,
 • Kumanya, ekipman, yakıt ikmali ile yükleme ve boşaltma esnasında meydana gelen kazalar,

güvence altına alınmaktadır.

Sigortacıya bildirerek ek primle teminat altına alınabilecek diğer riskler;

 • Savaş ve Grev riskleri,
 • Teknelerin yarışa katılması,
 • Teknenin makine hasarlarının genişletilmesi,
 • Teknenin taşınması sırasında karşılaşılacak riskler,
 • Teknenin içinde bulunan 3. şahısların eşyalarının görebileceği zararlar,

güvence altına alınmaktadır.

Nakliyat Tekne Sigortası

Nakliyat Tekne Sigortaları ile, teknenizin gövdesi, makineleri ile teknenizin ayrılmaz birer parçası olarak kabul edilen (tekne ile birlikte alınıp,satılabilen) teçhizatı, donanımı ve ekipmanı ile tekneye bağlı bazı menfaatler (ipotek, navlun, kira vs) güvence altına alınmaktadır.

Bu ürünümüzde, Tekne Poliçesi Genel Şartları ile Türk Limanları arasında sefer yapan tekneler olabileceği gibi uluslararası sularda da sefer yapan teknelerin sigortalarını da kapsayabileceği için uluslararası deniz sigorta piyasasında geçerliliği bulunan Enstitü Müddet Klozları şartlarıyla güvence verilerek teminat altına alınmaktadır.

Teminat altına alınan en önemli riskler;

 • Batma,
 • Yanma, infilak,
 • Karaya vurma, sığlığa bindirme, oturma,
 • Fırtına, alabora olma,
 • Bir başka gemi veya tekne ile çatışma,
 • Çatışmadan doğan sorumluluk,
 • Güvence altına alınan rizikolardan doğan kurtarma masrafları,
 • Dava ve say masrafları,
 • Müşterek avarya hasar ve masrafları,Yükleme veya boşaltma sırasında tekneye gelen hasarlar,Harp ve grev rizikoları.

Nakliyat Tekne İnşaat Sigortası

Yeni inşa edilecek bir teknenin omurgasının konmasından itibaren inşaat süresince her türlü risklere karşı, uluslararası deniz sigorta piyasasında geçerliliği bulunan Enstitü Tekne İnşa Klozları dahilinde sigorta teminatı verilmektedir.

Nakliyat Tekne İnşaat Sigortası ürünümüzde, tekneye ait her türlü aksam, parça ve makinelerin, belirtilen inşaat alanına nakledilmesi esnasında meydana gelebilecek hasarlar, teknenin inşaatı sırasında ve süresince uğrayabileceği çeşitli hasar, zarar ve kaybı ile inşaatın tamamlanmasını takiben teknenin denize indirilmesi, yüzdürülmesi ve deneme seferi (250 deniz mili) sırasındaki riskler güvence altına alınmaktadır.

Nakliyat Tersane Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Tersane Sorumluluk Sigortası ürünümüzde, tersane sahibinin faaliyet alanına giren işlerinden dolayı, üçüncü şahıslara verdiği zararları, belirlenen limitler dahilinde maddi ve bedeni olmak üzere güvence altına alınabilmektedir. 

Nakliyat Marina Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Marina Sorumluluk Sigortası ürünümüzde, marinaya teslim edilmiş olan tekne ve teçhizatının uğrayabileceği hasar ve ziyan neticesinde marina işletmecisinin kanuni sorumlulukları güvence altına alınmaktadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ